Krankheiten - Ohrenleiden

7610B - Hl. Aegidius mit Hirschkuh und Pfeil

Hl. Aegidius mit Hirschkuh und Pfeil

119,70 EUR
6112 - Hl. Cornelius mit Horn

Hl. Cornelius mit Horn

112,40 EUR
7820 - Hl. Ludwig von Frankreich

Hl. Ludwig von Frankreich

105,00 EUR
4520 - Hl. Ottilie mit Augen

Hl. Ottilie mit Augen

105,00 EUR
5700 - Hl. Paulus

Hl. Paulus

42,00 EUR
605066 - Hl. Polykarp von Smyrna mit Feuer

Hl. Polykarp von Smyrna mit Feuer

49,40 EUR
5350 - Hl. Quirinus

Hl. Quirinus

888,30 EUR
7590 - Hl. Vitus

Hl. Vitus

105,00 EUR