Krankheiten - Ohrenleiden

7610B - Hl. Aegidius mit Hirschkuh und Pfeil

Hl. Aegidius mit Hirschkuh und Pfeil

131,00 EUR
6112 - Hl. Cornelius mit Horn

Hl. Cornelius mit Horn

125,00 EUR
7820 - Hl. Ludwig von Frankreich

Hl. Ludwig von Frankreich

116,00 EUR
4520 - Hl. Ottilie mit Augen

Hl. Ottilie mit Augen

116,00 EUR
5700 - Hl. Paulus

Hl. Paulus

46,00 EUR
605066 - Hl. Polykarp von Smyrna mit Feuer

Hl. Polykarp von Smyrna mit Feuer

55,00 EUR
5350 - Hl. Quirinus

Hl. Quirinus

971,00 EUR
7590 - Hl. Vitus

Hl. Vitus

116,00 EUR